Preskočiť na hlavný obsah

PaNEŠ

Informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd.

Pomocník

Oznámenia environmentálnych škôd a hrozieb

Oznámenie o vzniku environmentálnej škody, alebo o jej hrozbe môže do systému zaznamenať len na to oprávnená osoba. Táto sa prihlasuje svojou emailovou adresou a prideleným heslom. Správu oprávnených užívateľov zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia prostredníctvom tým poverených osôb.
Oprávnené osoby pre podanie oznámenia sú: vlastník, správca, nájomca nehnuteľnosti, prevádzkovateľ – právnická osoba, fyzická osoba, alebo mimovládna organizácia, ktorých práva alebo záujmy môžu byť environmentálnou škodou dotknuté, prípadne príslušný úrad (Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie / Slovenská inšpekcia životného prostredia).
Formulár slúži na nahlásenie takýchto prípadov spôsobených prevádzkovateľmi pri (čo je podľa zákona rozhodujúce) a v prípadoch poškodenia druhov a biotopov eu. významu (Natura 2000) aj pri vykonávaní akejkoľvek inej činnosti len zavineným konaním prevádzkovateľov.

Názov Okres Obec Lokalita Opis udalosti Vznik Stav
Výstavba a prevádzka Vodného diela Želiezovce na rieke Hron Levice Želiezovce Mikulov a Svodov 02.06.2017 X
Škoda
potvrdená EŠ na biotopoch európskeho významu
skládka Vlčie Hory, Hlohovec Hlohovec Hlohovec Vlčie Hory 31.12.2015 X
Škoda
potvrdená EŠ na podzemnej vode a BHEŠ na pôde
Nelegálna skládka v k. ú. Farná, obec Ivanka pri Dunaji a v k. ú. Trnávka, mesto Bratislava - Ružinov Senec Ivanka pri Dunaji Farná 01.01.2019 Hrozba
Hrozba
BHEŠ Nedožery-Brezany, areál bývalej spol. Ekosolid, s.r.o . Prievidza Nedožery - Brezany areál bývalej sušičky BS 18 01.01.2016 X
Hrozba
Hrozba
Hromadný úhyn rýb v rieke Hron – spôsobený únikom digestátu z Bioplynovej stanice (BPS) v Budči, okres Zvolen Zvolen Budča rieka Hron a Biensky potok 26.07.2021 0 - oznámenie ukončené - nepotvrdená EŠ
Nedošlo k vzniku env. škody nakoľko príčinou vzniku bol prírodný jav výnimočnej, neovplyvniteľnej a neodvrátiteľnej povahy - na tieto škody sa zákon nevzťahuje (§ 1 ods. 4 písm. b)
ČOV Zeleneč Galanta Hoste 03.04.2014 X
Hrozba
Úhyn rýb, lastúrnikov a kôrovcov - Patinský kanál Komárno Patince Patinský kanál (Žitava kanál č.1, ryb.revír 2-5650-1-1) 16.06.2019 P
Prevrátenie kamióna Galanta Kráľov Brod cesta II.triedy/561 12.03.2014 X
Hrozba
Stav oznámenia:
P - oznámenie prijaté
N - oznámenie prijaté - nerelevantné
R - oznámenie prijaté - relevantné
OP - oznámenie sa posudzuje
0 - oznámenie ukončené - nepotvrdená EŠ, BHEŠ
X - oznámenie ukončené - potvrdená EŠ, BHEŠ