PaNEŠ

Informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd.

Pomocník

Oznámenia environmentálnych škôd a hrozieb

Oznámenie o vzniku environmentálnej škody, alebo o jej hrozbe môže do systému zaznamenať len na to oprávnená osoba. Táto sa prihlasuje svojou emailovou adresou a prideleným heslom. Správu oprávnených užívateľov zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia prostredníctvom tým poverených osôb.
Oprávnené osoby pre podanie oznámenia sú: vlastník, správca, nájomca nehnuteľnosti, prevádzkovateľ – právnická osoba, fyzická osoba, alebo mimovládna organizácia, ktorých práva alebo záujmy môžu byť environmentálnou škodou dotknuté, prípadne príslušný úrad (Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie / Slovenská inšpekcia životného prostredia).
Formulár slúži na nahlásenie takýchto prípadov spôsobených prevádzkovateľmi pri (čo je podľa zákona rozhodujúce) a v prípadoch poškodenia druhov a biotopov eu. významu (Natura 2000) aj pri vykonávaní akejkoľvek inej činnosti len zavineným konaním prevádzkovateľov.

Názov Okres Obec Lokalita Opis udalosti Vznik Stav
skládka Vlčie Hory, Hlohovec Hlohovec Hlohovec Vlčie Hory 31.12.2015 X
Škoda
potvrdená EŠ na podzemnej vode a BHEŠ na pôde
Nelegálna skládka v k. ú. Farná, obec Ivanka pri Dunaji a v k. ú. Trnávka, mesto Bratislava - Ružinov Senec Ivanka pri Dunaji Farná 01.01.2019 Hrozba
Hrozba
Hromadný úhyn rýb v rieke Hron – spôsobený únikom digestátu z Bioplynovej stanice (BPS) v Budči, okres Zvolen Zvolen Budča rieka Hron a Biensky potok 26.07.2021 0 - oznámenie ukončené - nepotvrdená EŠ
Nedošlo k vzniku env. škody nakoľko príčinou vzniku bol prírodný jav výnimočnej, neovplyvniteľnej a neodvrátiteľnej povahy - na tieto škody sa zákon nevzťahuje (§ 1 ods. 4 písm. b)
BHEŠ Nedožery-Brezany, areál bývalej spol. Ekosolid, s.r.o . Prievidza Nedožery - Brezany Nedožery č. 677, areál bývalej sušičky BS 18 01.01.2016 OP
ČOV Zeleneč Galanta Hoste 03.04.2014 X
Hrozba
Úhyn rýb, lastúrnikov a kôrovcov - Patinský kanál Komárno Patince Patinský kanál (Žitava kanál č.1, ryb.revír 2-5650-1-1) 16.06.2019 P
Prevrátenie kamióna Galanta Kráľov Brod cesta II.triedy/561 12.03.2014 X
Hrozba
Stav oznámenia:
P - oznámenie prijaté
N - oznámenie prijaté - nerelevantné
R - oznámenie prijaté - relevantné
OP - oznámenie sa posudzuje
0 - oznámenie ukončené - nepotvrdená EŠ, BHEŠ
X - oznámenie ukončené - potvrdená EŠ, BHEŠ