Preskočiť na hlavný obsah

PaNEŠ

Informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd.

Pomocník

Register (BHEŠ)

Všeobecné informácie.

Druh:
Hrozba
Názov:
BHEŠ Dolné Saliby (Dolné Saliby)
Dátum vzniku:
12. 03. 2014
Dátum zistenia:
12. 03. 2014
Zasiahnuté lokality:
Slovensko, Trnavský, Galanta, Dolné Saliby.
Pravdepodobní pôvodcovia:
HOFFER, s.r.o., Komárno, Bratislavská cesta 1, 945 0 1 Komárno,
,
4941 - Nákladná cestná doprava,
Príčina:
-prepravou nebezpečného alebo znečisťujúceho tovaru cestnou dopravou, železničnou dopravou, vnútrozemskou vodnou dopravou, námornou dopravou alebo leteckou dopravou.
Opis príčin:
havária a prevrátenie kamióna prevážajúceho pohonné hmoty a následný únik motorovej nafty (14 135 litrov) do pôdy a podzemnej vody
Následky:
- Zasiahnuté vodné zdroje a toky
Názov: Q 074 Kvartér medziriečia Podunajskej roviny
Následky: kontaminovaná podzemná voda v dôsledku úniku 14 135 litrov motorovej nafty do pôdy pri preprave pohonných hmôt (prevrátenie kamióna)
Rozsah: Číslo hydrologického poradia: 4-21-17-015, medzi tokmi Derňa(V) a Salibský kanál (Z) asi 400m od miesta nehody, ústiace do Salibského Dudváhu vo vzdialenosti cca 1 km od miesta nehody
- Zasiahnuté pôdy
Názov: poľnohospodárska pôda (§2 písm. b) zákona č.220/2004 Z.z, zastavané plochy a nádvoria (§9 písm. i) zákona NR SR č.162/1995 Z.z.), ostatné plochy (§9 písm. j) zákona NR SR č.162/1995 Z.z.)
Následky: kontaminovaná zemina v objeme 650 m3, bola odvezená na skládku NO Košúty, v kontaminovanej zemine bolo nasorbovaných cca 12 775,5 l motorovej nafty, t.j. cca 10 300 kg (priemerná koncentrácia cca 10 393 mg/kg)
Rozsah: plošná výmera územia bola 315,4 m2 spolu 990,88 ton kontaminovanej zeminy

Opatrenia:

Druh opatrenia:
Preventívne opatrenia
Výsledok:
zabránilo sa vzniku EŠ (C )
Popis:
- Odstránenie ropných látok z pôdy a podzemnej vody v rámci konania o mimoriadnom zhoršení vôd (MZV, §41) podľa zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. 1) Výmena kontaminovanej zeminy a zaolejovanej vody, odvoz 650 m3 kontaminovanej zeminy na skládku NO Košúty (realizovaný výkop 60 x 8 m do hĺbky 2 m s objemom 650 m3 kontaminovanej zeminy), v kontaminovanej zemine bolo nasorbovaných cca 12 775,5 l motorovej nafty, t.j. cca 10 300 kg (priemerná koncentrácia cca 10 393 mg/kg), odčerpanie 10 tis. litrov kontaminovanej podzemnej vody spolu s ropnými látkami, ktoré prebiehalo od 12.3. - 15.3.2014 a dovoz 450 m3 čistej zeminy; 2) Hydropol, Rudolf Polák – vzorkovanie, monitoring, vykonanie okamžitých opatrení a sanácie 3) Hydropol Rudolf Polák – správa Vyhodnotenie predbežného monitorovacieho systému 4) František Pónya – dovoz a vyrovnanie ornej pôdy
Náklady:
a - Vynaložené prevádzkovateľom priamo
Vynaložené financie:
88.662,68 EUR (údaje poskytnuté prevádzkovateľom)
Poznámka:
Prílohy:
Žiadne prílohy.

Správne konania v zmysle zákona č. 359/2007 Z.z.:

Úrad:
OU Odbor starostlivosti o ŽP
Začiatok:
02.12.2015
Koniec:
02.12.2015
Výsledok:
preventívne a nápravné opatrenia v tomto správnom konaní (zákon č.359/2007 Z.z.) neboli uložené, nakoľko vykonanými opatreniami v rámci riešenia MZV bolo znečistenie odstránené
Prílohy:
1 - rozhodnutie

Súdne konania:

Žiadne súdne konania.

Prílohy:

1 - prevrátený kamión
2 - správa
3 - Oznámenie prevádzkovateľa_1.s
4 - Oznámenie prevádzkovateľa_2.s
5 - Oznámenie prevádzkovateľa_3.s