Preskočiť na hlavný obsah

PaNEŠ

Informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd.

Pomocník

Informácia o spracúvaní osobných údajov

v rámci agendového informačného systému prevencie a náprav environmentálnych škôd (IS PaNEŠ)
podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a § 19 a § 20 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“).

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava, tel. č.: 0800 144 440.
Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: e-mail: zodpovednaosoba@enviro.gov.sk zodpovednaosoba@enviro.gov.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Sprostredkovateľom, spracúvajúcim Vaše osobné údaje na základe poverenia prevádzkovateľa je Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00626031, tel. č.: +421 48 437 41 11, email: sazp@sazp.sk (ďalej len „sprostredkovateľ“ alebo „SAŽP“).
Kontaktné údaje zodpovednej osoby sprostredkovateľa pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: Mgr. Ľubica Porubänová, tel. č.: 0948298231, dpo8@proenergy.sk.

Podrobnosti spracúvania osobných údajov

 1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

  Účelom spracúvania osobných údajov je:
  zhromažďovanie údajov a poskytovanie informácií na úseku prevencie a nápravy environmentálnych škôd.

  Osobné údaje sa spracúvajú na základe:
  • čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR: plnenie zákonnej povinnosti v zmysle zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia GDPR: spracúvanie je nevyhnutné pre splnenie úloh pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
 2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

  Dotknuté osoby, o ktorých osobné údaje spracúvame:
  fyzické osoby prevádzkovateľov podnikov (najmä štatutárny orgán), verejnosť podávajúca podnet, oprávnená osoba podávajúca oznámenie (vlastník, správca, nájomca nehnuteľnosti, prevádzkovateľ – právnická osoba, fyzická osoba, alebo mimovládna organizácia, ktorých práva alebo záujmy môžu byť environmentálnou škodou dotknuté, prípadne príslušný úrad – najmä Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie / Slovenská inšpekcia životného prostredia), pravdepodobný pôvodcovia environmentálnej škody, zamestnanci verejnej správy, autorizované osoby (ktoré majú prístup do neverejnej časti IS).
  Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame:
  bežné osobné údaje - identifikačné, kontaktné údaje, iné údaje uvedené v rámci spracúvaných dokumentov, formulárov a ich príloh (najmä oznámení, rozhodnutí, rozsudkov, žiadostí) a súvisiacej komunikácie v rámci prevencie a nápravy environmentálnych škôd.

 3. Identifikácia príjemcov, prípadne iných strán, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom
  Kategória príjemcov Identifikácia príjemcov
  Inštitúcie, organizácie, zmluvní partneri, alebo iné strany ktorým prístup umožňuje osobitný právny predpis, a/alebo výkon verejnej moci (čl.6 ods. 1 písm. c) a e) nariadenia), napr.:
  • zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • iný právny predpis
  Externé osoby/subjekty - príjemcovia: verejnosť a autorizované osoby Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, okresných úradov v sídlach krajov, okresných úradov, Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

 4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii

  Nevykonáva sa.

 5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

  SAŽP môže získavať informácie od zamestnancov verejných orgánov, alebo priamo cez web stránku od odosielateľa podnetu, alebo oznámenia.

 6. Doba uchovávania osobných údajov

  Po dobu trvania účelu.

 7. Profilovanie

  Neuskutočňuje sa.

 8. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

  Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou (resp. požiadavkou nevyhnutnou na plnenie úloh vo verejnom záujme). V prípade neposkytnutia zákonom vyžadovaných osobných údajov môže dôjsť k porušeniu zákona, z čoho môžu plynúť negatívne dôsledky pre dotknutú osobu.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa: zodpovednaosoba@enviro.gov.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa; alebo zaslaním emailu na adresu sprostredkovateľa: sazp@sazp.sk, alebo písomne na adresu sprostredkovateľa.