Preskočiť na hlavný obsah

PaNEŠ

Informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd.

Pomocník

Pomocník

Register environmentálnych škôd resp. hrozieb  –  usmernenie k vyplneniu údajov

 

Záznam o vzniku environmentálnej škody, alebo o jej hrozbe môže do systému zaznamenať len na to oprávnená osoba. Táto sa prihlasuje svojím prideleným menom a heslom. Správu oprávnených užívateľov zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia prostredníctvom tým poverených osôb. Takýto administrátor má potom prostriedky na zaevidovanie oprávnenej osoby do systému.

V prvej časti sa do formulára zadáva druh záznamu, t.j. či ide o hrozbu alebo priamo záznam o environmentálnej škode.

Environmentálna škoda – názov alebo popis slovne charakterizujúci danú škodu

Dátum vzniku – uveďte deň, mesiac, rok vzniku environmentálnej škody  (v tvare dd.mm.rrrr )

Dátum zistenia – uveďte deň, mesiac, rok zistenia environmentálnej škody  (v tvare dd.mm.rrrr)

Číslo záznamu – Generuje sa automaticky

 

 

Miesto výskytu – environmentálnej škody alebo hrozby

Štát – uveďtenázovštátu, na území, ktorého sa pracovnou činnosťou (podľa § 1 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 359/2007) stala environmentálna škoda, prípadne environmentálna škoda presahujúca hranice štátov

¹) v prípade, že stranou pôvodu je SR, vyplňte všetky polia označujúce miesto pôvodu

²) v prípade, že stranou pôvodu je iný štát EÚ, vyplňte položky " štát" a "obec" v mieste pôvodu

Kraj – vyberte v komboboxe postupne názvy krajov podľa administratívneho členia štátu

Okres – vyberte v komboboxe postupne názvy okresov podľa administratívneho členenia štátu

Obec – vyberte názvy obcí 

Katastrálne územie – uveďte názvy katastrálnych území   

Lokalita – uveďte miestny názov lokality na bližšiu identifikáciu presného miesta vzniku EŠ

WGSN, WGSE – GPS súradnice ohniska vzniku EŠ ( ak sú známe )  Zemepisná šírka a dĺžka.

Opis udalosti, príčiny, následky : Stručne charakterizovať pravdepodobnú príčinu a následky ku ktorým došlo. Iba heslovite.

 

Príčina vzniku EŠ – uveďte druh pracovnej činnosti (podľa § 1 ods. 2 a § 1 ods. 3 zákona č. 359/2007), pri vykonávaní ktorej pravdepodobne došlo k vzniku environmentálnej škody

 

Vo výberovom zozname zaškrtnite tie pravdepodobné príčiny, ktoré sa mohli podieľať na vzniku EŠ.

Úplný zoznam možností :

iná pracovná činnosť týkajúca sa poškodenia území, druhov NATURA 2000

prevádzka IPKZ

činnosti s odpadmi 

cezhraničný pohyb odpadov

vypúšťanie OV do Pv, Pz vôd

vypúšťanie znečisťujúcich látok alebo injektáž  do vôd

odber a vzdúvanie vody

výroba, používanie nebezpečných chemických látok a prípravkov

výroba, používanie prípravkov na ochranu rastlín

výroba, používanie biocídnych výrobkov

preprava nebezpečného tovaru

prevádzka VZZO -veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia

prevádzka SO-spaľovní odpadov

prevádzka zariadení na spoluspaľovanie odpadov

používanie GMO - geneticky modifikovaných organizmov

zámerné uvoľňovanie GMO

nakladanie s ťažobným odpadom

trvalé ukladanie CO2 do geologického prostredia

 

 

Typ a rozsah EŠ a okamžité následky na :

 

chránených druhoch (európskeho významu)

Označujú sa prvé tri položky zoznamu. Neskôr sa doplnia presné špecifikácie.

–     vymenujte a uveďte názvy chránených druhov európskeho významu (podľa § 2 odst.2 písm. x) zákona č.543/2002 Z.z. uvedené v Prílohe č.5 a Prílohe č.6 časť A vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení vyhlášky č. 492/2006 Z.z.

–      vymenujte a uveďte názvy druhov európskeho významu a sťahovavé vtáky ( §2 odst. 2 písm. p) zákona č. 543/2002 Z.z ) , na ochranu ktorých sú chránené územia vyhlasované (§2 odst.2 písm. x)  zákona č.543/2002 Z.z.) uvedené v  Prílohe č.4 časť A a časť B vyhlášky č. 24/2003 Z.z. v znení vyhlášky č. 492/2006 Z.z. a ich chránené biotopy ( §2 odst.2 písm. w)  zákona č.543/2002 Z.z.) uvedené v  Prílohe č.1 časť B vyhlášky č. 24/2003 Z.z. v znení vyhlášky č. 492/2006 Z.z.

 

chránených biotopoch (európskeho významu)

–  vymenujte a uveďte miesta na rozmnožovanie alebo oddych chránených druhov európskeho významu uvedených v Prílohe č.6 vyhlášky č.24/2003 Z.z. v znení vyhlášky č. 492/2006 Z.z.

–  vymenujte a uveďte názvy chránených biotopov európskeho významu  (§2 odst.2 písm. s)  zák.č. 543/2002 Z.z.)  uvedené v Prílohe č.1 časť B vyhl. č.24/2003 Z.z. v znení vyhl. č. 492/2006 Z.z.

 

Na vode

–  vymenujte a uveďte všetky znečistené vody (§3 zákona č. 364/2004 Z.z. MŽP SR)      

povrchové vody (rieky, potoky, a ostatné vodné toky, občasne tečúce nesústredené vody, jazerá a iné stojaté povrchové sústredenia vody, iné povrchové vody v zmysle zákona)

podzemné vody

vody vyhlásené za prírodné liečivé zdroje a za prírodné zdroje minerálnych stolových vôd ( §65 zákona NR SR č.277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov), „osobitné vody“ ( §2 ods.2 zákona č.44/1988 Zb o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon), ak sa tento zákon na ne vzťahuje, banské vody

 

 

Na pôde

–  uveďte znečistenie a poškodenie pôdy, pri bezprostrednej hrozbe alebo environmentálnej škode na pôde a to na:

poľnohospodárskej pôde (§2 písm. b) zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č.245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §9 písm. a) až f) zákona NR SR č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)

lesných pozemkov (§3 zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch, § 9 písm. g) zákona NR SR č.162/1995 Z.z.)

zastavaných plochách a nádvoriach (§9 písm. i) zákona NR SR č.162/1995 Z.z.)

ostatných plochách (§9 písm. j) zákona NR SR č.162/1995 Z.z.)

 

Rozsah poškodenia – dĺžka (m, km), plošná výmera (m2 , km2 ), objem (m3),  počet kusov (ks), ktoré boli env. škodou zasiahnuté

Jednotka – množstevná jednotka v ktorej je udávaný pravdepodobný rozsah škody.

 

 

Pravdepodobný pôvodca škody – Prevádzkovateľ

Možno vyplniť až troch pravdepodobných pôvodcov. Pre každého je určená osobitná záložka v tomto formulári. Môže nastať aj prípad, keď pôvodca nie je známy. Vtedy sa zaškrtne príslušné políčko na prvej záložke. Ak sa pôvodca už nachádza v registri prevádzkovateľov, prejde sa na záložku : Pôvodca z registra, kde sa vyberie z ponukového zoznamu. Príslušné kolonky sa potom automaticky vyplnia z registra. Ak sa pôvodca nenachádza v registri, je potrebné použiť záložku: Nový pôvodca. Na tejto sa potom vyplnia príslušné kolonky. Dôjde potom k jeho zaregistrovaniu.

Prevádzkovateľ právnická osoba, obchodné meno, resp.názov  –  uveďte celé obchodné meno (podľa výpisu z obchodného registra SR (OR SR) alebo živnostenského registra SR (ŽR SR))

Adresa prevádzky – uveďte ulicu, číslo, poštové smerovacie číslo obce  a názov obce, v ktorej sa prevádzka nachádza

Štatutárny zástupca – uveďte meno, priezvisko, titul, funkciu štatutárneho zástupcu prevádzkovateľa

Telefónne číslo   – uveďte telefónne číslo štatutárneho zástupcu prevádzkovateľa

Fax – uveďte číslo faxu štatutárneho zástupcu prevádzkovateľa

E-mail - uveďte mailovú adresu štatutárneho zástupcu prevádzkovateľa

Právna forma – uveďte z aktuálne platných právnych foriem podľa číselníka Štatistického úradu SR

IČO - uveďte podľa výpisu z OR SR/ŽR SR

Kód činnosti (ŠKEČ – Štatistická klasifikácia ekonomických činností) - uveďte kód podľa Prílohy vyhl. Štatistického úradu SR č.306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností.

Prevádzkovateľ fyzická osoba - uveďte meno, priezvisko, titul

Adresa prevádzky – uveďte ulicu, číslo, poštové smerovacie číslo obce  a názov obec, v ktorej sa prevádzka nachádza

Právna forma – uveďte z aktuálne platných právnych foriem podľa číselníka Štatistického úradu SR

IČO - uveďte podľa výpisu z OR SR/ŽR SR

Kód činnosti (ŠKEČ – Štatistická klasifikácia ekonomických činností) - uveďte kód podľa Prílohy vyhl. Štatistického úradu SR č.306/2007 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností

 

Blok OPATRENIA

Pri zobrazovaní tohto bloku sa primárne uplatňuje základná filtrácia podľa druhu opatrenia.

Vždy je potrebné najprv zvoliť ktorý druh opatrení chceme zobraziť. Následne podľa toho sa mení aj obsah detailného formulára. Sú to nasledujúce druhy :

 

 Preventívne opatrenia,

 Zmierňujúce opatrenia,

 Nápravné opatrenia.

 

Zmení sa tým aj nadpis nad tabuľkou so zoznamom, adekvátne na :

po kliknutí na  Preventívne opatrenia    -   Zoznam preventívnych opatrení,

po kliknutí na  Zmierňujúce opatrenia    -    Zoznam zmierňujúcich opatrení,

po kliknutí na  Nápravné opatrenia    -    Zoznam nápravných opatrení

 

Detail Opatrenia

Polia :

Poradové číslo opatrenia Vyplní sa číslo podľa priority medzi opatreniami

Názov / popis. – Názov alebo popis charakterizujúci dané opatrenie

 

Pri zadávaní Preventívneho opatrenia sa zobrazí len blok :

Výsledok – obsahujúci 4 zaškrtávacie políčka s možnosťami :

 

 zabránilo sa vzniku BHEŠ  (A)

 nezabránilo sa vzniku BHEŠ (B)

 zabránilo sa vzniku EŠ  (C )

 nezabránilo sa vzniku EŠ (D)

 

Pri zadávaní Zmierňujúceho opatrenia     

Zobrazí sa blok

DRUH NÁPRAVY , ktorý po kliknutí naň dal možnosti 

 

Okamžitá náprava ( zmierňujúce opatrenia )  Áno, Nie Táto voľbaďalej ovplyvňuje blok Výsledok

Pre voľbu Áno

Výsledok výber z možností

zmiernenie rozsahu EŠ (A)

eliminácia vzniku EŠ    (B)

Pre voľbu Nie

Výsledok výber z možností

predchádzanie zhoršeniu prírodných zdrojov (A)

predchádzanie závažných rizík na pôde s nepriaznivýn účinkom na zdravie    (B)

 

Pri zadávaní Nápravného opatrenia

Zobrazí sa blok . DRUH NÁPRAVY), ktorý by po kliknutí naň dal možnosti 

 

Okamžitá náprava ( tak ako pre zmierňujúce opatrenia)

Okrem toho voľba Dodatočná náprava s možnosťami :

 Primárna   

 Doplnková

Kompenzačná

 

  VÝSLEDOK

pri danom konkrétnom druhu nápravy by sa objavili možnosti:

 

 Okamžitá náprava ( zmierňujúce opatrenia )

 

 Primárna náprava

Výsledok

  dosiahnutá obnova prírodných zdrojov alebo ich funkcií do základného stavu  (A)

  nedosiahnutá obnova prírodných zdrojov alebo ich funkcií do základného stavu  (B)

  dosiahnutý základný stav      (C)

  nedosiahnutý základný stav  (D)

  odstránené závažné riziká na pôde nepriaznivých účinkov na zdravie (E)

  neodstránené závažné riziká na pôde   (F)

 

 Doplnková náprava

Výsledok

 dosiahnutá podobná úroveň prírodných zdrojov a ich funkcií  ako bol základný stav   na 

     mieste poškodenia   (A)

 nedosiahnutá podobná úroveň prírodných zdrojov a ich funkcií  ako bol základný stav stav  

    na mieste poškodenia (B)  

 dosiahnutá podobná úroveň prírodných zdrojov a ich funkcií  ako bol základný stav na 

    inom mieste ako je miesto poškodenia    (C)

 nedosiahnutá podobná úroveň prírodných zdrojov a ich funkcií  ako bol základný stav na 

     inom mieste ako je miesto poškodenia  (D)

  dosiahnuté obmedzenie závažných rizík na pôde s nepriaznivými účinkami na zdravie ľudí   (E)

  nedosiahnuté obmedzenie závažných rizík na pôde s nepriaznivými účinkami na zdravie ľudí  (F)

 

 Kompenzačná náprava

 

Výsledok – doplniť len o žltou  podfarbené údaje a poradie 2.a 3. vety prehodiť prosím

 

 dosiahnutá kompenzácia dočasných strát prírodných zdrojov alebo ich funkcií  (A)

 nedosiahnutá kompenzácia  dočasných strát prírodných zdrojov alebo ich funkcií  (B)  

 dosiahnutá kompenzácia  rizík nepriaznivých účinkov na zdravie ľudí (C)

 nedosiahnutá kompenzácia nepriaznivých účinkov na zdravie ľudí   (D)

 

Okrem výberových zoznamov je u každého opatrenia ešte možnosť popísať výsledok slovne v editačnom poli : Popis výsledku

 

Ďalšie polia slúžia na zaznamenanie údajov o finančnom krytí daného opatrenia.

Je to zaškrtávacie pole charakterizujúce kým boli vynaložené náklady

Tu sa nachádzajú tieto možnosti :

a - Vynaložené prevádzkovateľom priamo

b - Od prevádzkovateľa z finančného krytia – poistenie

c - Nezískané od prevádzkovateľa

d - Zo štátneho rozpočtu

           

V prípade voľby c je ešte doplnené pole: Dôvod nezískania finančného krytia kde sa slovne uvedie dôvod nezískania

Vynaložené financie – číslo predstavujúce sumu v EUR vynaloženú na realizáciu príslušného opatrenia

Poznámka – ľubovoľná poznámka k aktuálnemu opatreniu

 

 

SPRÁVNE KONANIA

a)  SK o uložení preventívnych opatrení

b)  SK o znášaní nákladov na preventívne opatrenia:

c)  SK o náhrade nákladov za

Dátum začatia:

Dátum skončenia:

 

 

SÚDNE KONANIA

Súdne konanie (SÚ K) (využité/nevyužité):

Súdny orgán a miesto konania:  

SÚ K využité subjektom:

a)  Prevádzkovateľ

b)  Príslušný úrad ŽP

c)  Dotknutý orgán – LÚ, PÚ, ÚVZ

d)  Verejnosť (MVO) 

Dátum začatia:

Dátum ukončenia:

Výsledok súdneho konania:

(záverečná časť súdneho rozhodnutia, heslovite bez straty informačnej hodnoty k relevantnému súdnemu konaniu, ktoré  nadobudlo platnosť )

Druh súdneho konania :

1) o uložení preventívnych opatrení , 

2) o uložení  nápravných opatrení,

3) o schválení  návrhu nápravných opatrení 

4)  o znášaní nákladov, 

5) o určení  rozsahu podielu prevádzkovateľov na vzniku EŠ, 

6) o náhrade nákladov

 

 

Zobrazenie polohy miesta ,kde sa škoda udiala.

Stránka umožňuje zobraziť polohu na základe udaných GPS súradníc. Zadávajú sa v oddiely :

Údaje o mieste vzniku škody. WGSN ako zemepisná šírka a WGSE ako zemepisná dĺžka. Hodnota sa zadáva v stupňoch, v desatinnom vyjadrení. Teda ako celé stupne a za desatinnou čiarkou hodnota minút a sekúnd v desatinnom vyjadrení.

 

Karta obrazových príloh :

Umožňuje zadávať a následne zobrazovať obrazové prílohy k aktuálnej EŠ alebo hrozbe. Ide o fotografie a rôzne súvisiacie dokumenty a rozhodnutia v pdf formáte. Obrazové prílohy sú reprezentované .jpg súbormi.

Cez stránku je možné ich vkladanie do databázy, spolu s popisujúcimi údajmi. Tieto následne potom umožňujú triedenie a vyhľadávanie.

Samotné vkladanie sa deje cez ikonku „Vložiť novú prílohu“, ktorou sa sprístupní súborový navigátor, umožňujúci vyhľadať príslušný folder a v ňom zodpovedajúci .jpg súbor. Tento je po potvrdení tlačítkom OK naimportovaný do databázy. Súčasne sa sprístupnia editačné polia typ a popis obrazovej prílohy. Položku typ vyberáme z možností: fotografia, dokument.

V položke Popis, uvedieme stručnú anotáciu príslušnej prílohy, s ohľadom na možnosť v budúcnosti podľa tohto popisu prílohu vyhľadať. Ako pomôcka, sa na začiatku do tejto položky prekopíruje názov zdrojového súboru. Tento sa potom ľubovoľne edituje.

Zobrazovaný zoznam obrazových príloh k EŠ je triedený abecedne podľa tohto poľa.