Preskočiť na hlavný obsah

PaNEŠ

Informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd.

Pomocník

Register (BHEŠ)

Všeobecné informácie.

Druh:
Hrozba
Názov:
BHEŠ Nedožery-Brezany, areál bývalej spol. Ekosolid, s.r.o .
Dátum vzniku:
01. 01. 2016
Dátum zistenia:
26. 04. 2016
Zasiahnuté lokality:
Slovensko, Trenčiansky, Prievidza, Nedožery - Brezany, Lokalita: areál bývalej sušičky BS 18, parcelné číslo 2208/26, parc. č. 2208/42, parc. č. 2208/48.
Pravdepodobní pôvodcovia:
HS Stav plus s.r.o. (právny nástupca pôvodcu), Mánesovo námestie 1, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka,
,
4120 - Výstavba obytových a neobytných budov,
Príčina:
-zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním odpadov s výnimkou aplikácie čistiarenského kalu do pôdy, ktoré vyžadujú súhlas alebo registráciu podľa osobitného predpisu.
Opis príčin:
Prevádzkovateľ odovzdal riadne nezabezpečený, bližšie nestotožnený nebezpečný odpad, ktorý bol predmetom činnosti v prevádzke zariadenia na zber odpadov v spoločnosti Ekosolid s.r.o., Nedožery-Brezany č. 677. Dňa 19.09.2016 bol zaznamenaný v areáli spoločnosti Ekosolid, s.r.o. únik nebezpečného odpadu do okolitého prostredia v dôsledku jeho nesprávneho skladovania a nezabezpečenia. Voči prevádzkovateľovi bolo v roku 2016 začaté trestné stíhanie vo veci prečinu neoprávneného nakladania s odpadmi. V správe zo šetrenia KR PZ v Trenčíne sa konštatuje, že v spoločnosti by sa malo nachádzať cca 514.564 ton zhromaždeného, príp. zhodnoteného nebezpečného odpadu pochádzajúceho z chemickej výroby. Tento údaj je orientačný, nebol potvrdený a nebolo možné zistiť o aký odpad sa v skutočnosti jedná, nakol'ko údaje vychádzajú len z dokumentácie zabezpečenej v spol. Ekosolid s.r.o.. Trestné stíhanie voči obvinenej osobe konateľovi spoločnosti Ekosolid, s.r.o. bolo rozhodnutím KR PZ v Trenčíne zastavené z dôvodu úmrtia konateľa spoločnosti a dňa 26.5.2020 oznámené OÚ OSŽP Prievidza. V tom čase už bola spoločnosť Ekosolid, s.r.o. prevedená zmluvou o zlúčení zo dňa 5.5.2017 na nového majiteľa spoločnosť HS Stav plus s.r.o. a tým aj všetky práva, záväzky a povinnosti, pričom pôvodný prevádzkovateľ odovzdal ďalší riadne nezabezpečený, bližšie nestotožnený nebezpečný odpad v objeme min. 86,7 t osobe, novej spoločnosti, ktorá nie je osobou oprávnenou na nakladanie s nebezpečným odpadom. Prevodom spoločnosti nebolo zabezpečené zhodnotenie odpadu, resp. zneškodnenie prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva. Dňa 10.7.2020 bolo Okresným úradom OSŽP Prievidza podané oznámenie o existencii environmentálnej záťaže, ku ktorému MŽP SR, sekcia GaPZ 28.05.2021 vydala stanovisko, že predmetná lokalita nie je environmentálnou záťažou (EZ) a ani pravdepodobnou EZ a nebude sa riešiť sanáciou EZ podľa zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže. Predmetná lokalita nespĺňa ani podmienky na zaradenie do Informačného systému environmentálnych záťaží. OÚ OSŽP Prievidza na základe vyššie uvedeného a terénnej obhliadky vykonanej 11.05.2021 v predmetnej lokalite začal preskúmanie možnej bezprostrednej hrozby environmentálnej škody podľa zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov.
Následky:
- Zasiahnuté pôdy
Názov: zastavaná plocha
Následky: Možné priesaky obsahu nádrží do pôdy a podzemnej vody. Vplyvom poveternostných podmienok môže dôjsť ku kontaminácii prírodných zdrojov a k poškodeniu životného prostredia.
Rozsah: neidentifikovaný

Opatrenia:

Druh opatrenia:
Preventívne opatrenia
Výsledok:
Vyberte možnosť
Popis:
ULOŽENÉ PREVENTÍVNE OPATRENIA 1. Identifikovať, zatriediť odpady zhromažďované v zariadení na zber odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. a v súlade s § 5 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., zabezpečiť analytickú kontrolu odpadov zatriedených do kategórie nebezpečný odpad. Termín: do 31.03.2022 2. Zabezpečiť spracovanie odpadov, ktoré sú v zariadení na zber zhromažďované, v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva prostredníctvom osôb, ktoré sú oprávnené na nakladanie s odpadmi podľa zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch Termín: do 31.05.2022 3. Vykonať všetky potrebné opatrenia, aby nedošlo k prieniku znečisťujúcich látok do útvaru podzemných vôd a tým k zhoršeniu chemického stavu útvaru podzemných vôd. Termín: bezodkladne 4. Ako prevenciu prijať také opatrenia, ktorými sa bude monitorovať stav jednotlivých nádrží, podláh ako aj stav obalov, v ktorých sú znečisťujúce látky uskladnené a v prípade akéhokoľvek poškodenia okamžite urobiť nápravu, aby nedošlo k neovládateľnému úniku znečisťujúcich látok do povrchových a podzemných vôd. Termín: bezodkladne 5. Pri realizovaní opatrení dodržať ustanovenia zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách na ochranu povrchových a podzemných vôd najmä ustanovenia § 39 vodného zákona a ustanovení vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. 6. Pri prečerpávaní a manipulácii s petrochemickými výrobkami a organickými kvapalinami s tlakom pár, v prevádzke zariadenia na zber odpadov, dodržiavať podmienky prevádzkovania uvedené v prílohe č. 3 časť II. bod 2.2 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.
Náklady:
Vyberte možnosť
Vynaložené financie:
Poznámka:
Prevádzkovateľ HS Stav plus s.r.o. (právny nástupca pôvodcu), ani štatutár nepreberá poštové zásielky, uložené opatrenia nezabezpečil a ani nevykonal. Riešenie situácie zabezpečujú štátne orgány.
Prílohy:
Žiadne prílohy.

Správne konania v zmysle zákona č. 359/2007 Z.z.:

Úrad:
OÚ, Odbor starostlivosti o ŽP Prievidza
Začiatok:
15.12.2021
Výsledok:
Preventívne opatrenia boli prevádzkovateľovi uložené v rámci správneho konania, písomnosti však konateľ neprevzal.
Prílohy:
1 - Rozhodnutie OÚ OSŽP Prievidza - preventívne opatrenia Nedožery-Brezany

Súdne konania:

Žiadne súdne konania.

Prílohy:

Žiadne prílohy.