Preskočiť na hlavný obsah

PaNEŠ

Informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd.

Pomocník

Register (EŠ)

Všeobecné informácie.

Druh:
Škoda
Názov:
EŠ v okolí VD Želiezovce
Dátum vzniku:
02. 06. 2017
Dátum zistenia:
23. 05. 2017
Zasiahnuté lokality:
Slovensko, Nitriansky, Levice, Želiezovce, Lokalita: Mikulov a Svodov.
Pravdepodobní pôvodcovia:
HYDROENERGIA, s.r.o., Račianska 30/A, 831 02 Bratislava,
,
-,
MVE Želiezovce, s.r.o., Budyšínska 36, 831 02 Bratislava,
,
-,
Príčina:
-odberom vody a vzdúvaním vody, ktoré vyžadujú povolenie, vrátane povolenia s tým spojených vodných stavieb,,
-iné (zavinené konanie prevádzkovateľa s následkom env. škody, resp. hrozby env. škody na chránených druhoch a biotopoch EÚ významu).
Opis príčin:
Pokles hladiny podzemnej vody v okolí rieky Hron úpravou vodného toku (rkm 35,750 až 39,525) v smere prúdenia toku a v dôsledku výstavby a prevádzky VD, čím došlo k poškodeniu biokoridoru Hron, vyschnutiu brehových porastov pod haťou a k vyhynutiu pôvodných porastov vplyvom vzdutia hladiny nad hydrouzlom. Vybudovaním VD Želiezovce s plným prehradením toku Hron vznikla na rieke migračná bariéra, na ktorej došlo k masívnemu úhynu rýb v rybárskom revíri č. 2-0750-1-1 Hron č. 2 pod haťou MVE Želiezovce v dôsledku nedostatočne funkčného rybovodu.
Následky:
- Zasiahnuté biotopy európskeho významu
Názov: 1. biotop európskeho významu Ls1.1 Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy - prioritný biotop európskeho významu (91EO*) 2. biotop európskeho významu Ls 1.2. Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy (91F0)
Následky: Významné následky sa prejavili zásahom do biotopov európskeho významu (EV), predovšetkým brehových porastov, zmenou režimu podzemných vôd v okolí stavby, zmenou charakteru toku a vytvorením migračnej bariéry s následným ovplyvnením ichtyofauny v dotknutej časti toku Hron. Z hodnotenia trendu a vývoja stavu biotopov v lokalite v r. 2021 vyplynulo, že v území dochádzalo postupne k hromadnému odumieraniu drevín topoľov, vŕb, jaseňov, javorov, ale aj agátov a javorovcov. Tento stav nastal len v úseku, kde boli vykonané úpravy koryta Hrona spojené s ovplyvnením výšky hladiny vody v rieke. Postupne sa začal obnovovať biotop X9 Porasty nepôvodných drevín, ktorý sa rozširuje aj do plôch, kde pôvodne boli biotopy Ls1.1, Ls1.2 a Lk10, ktoré vzhľadom na ekologické zmeny v tejto časti postupne zanikajú. Spomenuté tri biotopy sú nahradzované nepôvodnými druhmi mnohokrát aj inváznymi druhmi ako javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides) a pod. Následky sa prejavili aj na biotopoch národného významu: Lk 9 Zaplavované travinné spoločenstvá, Xl Rúbaniská s prevahou bylín a tráv, X6 Úhory a burinová vegetácia na pieskoch, X8 Porasty inváznych neofytov, X9 Porasty nepôvodných drevín, XI0 Porasty ruderalizovaných bahnitých brehov. Predmetná lokalita je v prvom stupni ochrany prírody podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o OPaK. (zdroj: Stanovisko ŠOP SR, S CHKO Ponitrie, CHKO PN 236/2021-001)
Rozsah: A. dotknutá plocha v úseku s vykonanými úpravami koryta Hrona s ovplyvnením výšky hladiny vody v rieke: Ls1.1 - 235836 m² a Ls1.2. - 1962 m² B. stavbou priamo dotknutá plocha biotopov EV: Ls1.1 je 124059 m² Ls1.2 je 12658 m²
- Zasiahnuté vodné zdroje a toky
Názov: vodný útvar SKR005 Hron (rkm 35,750 až 39,525)
Následky:
Rozsah: v dĺžke približne 4 km pod haťou VD Želiezovce

Opatrenia:

Žiadne opatrenia.

Správne konania v zmysle zákona č. 359/2007 Z.z.:

Žiadne správne konania.

Súdne konania:

Žiadne súdne konania.

Prílohy:

1 - Záznam z preskúmania EŠ MVE Želiezovce_odborné stanovisko ŠOP SR