Preskočiť na hlavný obsah

PaNEŠ

Informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd.

Pomocník

Register (BHEŠ)

Všeobecné informácie.

Druh:
Hrozba
Názov:
ČOV Zeleneč
Dátum vzniku:
03. 04. 2014
Dátum zistenia:
03. 04. 2014
Zasiahnuté lokality:
Slovensko, Trnavský, Trnava, Zeleneč.
Pravdepodobní pôvodcovia:
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany,
,
3700 - Čistenie a odvod odpadových vôd,
Príčina:
-vypúšťaním znečisťujúcich látok do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo injektážou znečisťujúcich látok do podzemných vôd, ktoré vyžadujú povolenie, vrátane povolenia s tým spojených vodných stavieb,.
Opis príčin:
počas údržby a opravy čerpadiel došlo k nekontrolovanému úniku kalov z ČOV Zeleneč a jej výustného objektu patriaceho spoločnosti TAVOS, a.s. do recipientu Trnávka (v rkm 4,842), čím došlo k mimoriadne závažnému zhoršeniu kvality vody, ktoré bolo riešené v správnom konaní ako mimoriadne zhoršenie vôd - MZV (§41) zákona o vodách č. 364/2004 Z. z., konajúcim orgánom bola Slovenská inšpekcia životného prostredia
Následky:
- Zasiahnuté vodné zdroje a toky
Názov: vodný tok Trnávka
Následky: vodný útvar, tok Trnávka znečistený únikom odpadovej vody a čistiarenského kalu v riečnom kilometri 4,842 rkm , v dĺžke približne 6,5 km pretekajúceho územím obcí Zeleneč a Majcichov, po ústie s riekou Dudváh až po hať v obci Hoste
Rozsah: v dĺžke približne 6,5 km

Opatrenia:

Druh opatrenia:
Preventívne opatrenia
Výsledok:
zabránilo sa vzniku EŠ (C )
Popis:
- Boli uložené nasledovné bezprostredné opatrenia na zneškodnenie mimoriadneho zhoršenia vôd (MZV §41, zákona o vodách č.364/2004 Z. z.) a odstránenie jeho škodlivých následkov: 1) Zamedziť ďalšiemu úniku nevyčistených odpadových vôd, a to bezodkladne. 2) Vypracovať popis udalostí a priebeh vykonávaných prác a úkonov na ČOV Zeleneč. 3) Uhradiť správcovi toku SVP, š.p., OZ Pieštany, náklady na odber, dopravu vzoriek povrchových vôd odobratých v súvislosti s riešením MZV do laboratória a na vykonanie ich analýz.
Náklady:
a - Vynaložené prevádzkovateľom priamo
Vynaložené financie:
vynaložené priamo prevádzkovateľom TAVOS , a.s., v celkovej sume 764,80 EUR (z toho: 500,-EUR ako kompenzácia Slovenskému rybárskemu zväzu - miestna organizácia so sídlom v Trnave a 264,80 EUR pre Slovenský vodohospodársky podnik, OZ Piešťany za odber a analýzu vzoriek)
Poznámka:
Prílohy:
Žiadne prílohy.

Správne konania v zmysle zákona č. 359/2007 Z.z.:

Úrad:
Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie
Začiatok:
08.04.2014
Koniec:
06.08.2014
Výsledok:
Nebola uložená povinnosť prijať a vykonať preventívne a nápravné opatrenia v zmysle zákona č.359/2007 Z. z. (viď rozhodnutie). V mieste MZV sa nenachádzajú chránené druhy a chránené biotopy v zmysle § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prílohy:
1 -

Súdne konania:

Žiadne súdne konania.

Prílohy:

1 -