Preskočiť na hlavný obsah

PaNEŠ

Informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd.

Pomocník

Register (EŠ)

Všeobecné informácie.

Druh:
Škoda
Názov:
EŠ skládka Vlčie Hory, Hlohovec
Dátum vzniku:
31. 12. 2015
Dátum zistenia:
20. 06. 2018
Zasiahnuté lokality:
Slovensko, Trnavský, Hlohovec, Hlohovec, Lokalita: Vlčie Hory.
Pravdepodobní pôvodcovia:
COMETAR s.r.o. , IČO: 46 716 645 (v likvidácii), právny nástupce spoločnosti FORBI GROUP s.r.o., Betliarska 12, 851 07 Bratislava,
,
-,
Príčina:
-zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním odpadov s výnimkou aplikácie čistiarenského kalu do pôdy, ktoré vyžadujú súhlas alebo registráciu podľa osobitného predpisu,
-prevádzkovaním zariadení podliehajúcich integrovanému povoleniu.
Opis príčin:
- skládkovanie nebezpečého odpadu a nebezpečných látok v IBC kontajneroch a inertného, nie nebezpečného odpadu v rozpore s povolením (dôvod: dňa 20.02.2018 zrušený súhlas na prevádzkovanie skládky vydaný pre prevádzkovateľa skládky spoločnosť FORBY GROUP, s. r. o.) a odpredaj spoločnosti následnému vlastníkovi COMETAR, s. r. o.; - únik odpadových látok do ŽP a do podzemných vôd z kontajnerov uložených na voľnej ploche podliehajúcich poveternostným vplyvom; - tvorba splachov, sedimentov, priesaky do pôdy z uniknutých odpadových látok z voľne ložených nádob a z kaziet skládok na nebezpeč. odpad; - priesaky z lagún ropných látok vyskytujúcich sa na skládke inertného odpadu a na skládke pre nie nebezpečný odpad (NNO); - vytekanie kontaminovaných priesakových kvapalín z výpustu drenážnych vôd skládky do životného prostredia a do podzemných vôd; - prienik priesakových kvapalín z telesa skládky NNO (skládka TKO) pretekajúcich po povrchu s postupným zasakovaním do horninového prostredia a podzemných vôd; - tvorba nebezpečných priesakových kvapalín zrážkovou činnosťou.
Následky:
- Zasiahnuté vodné zdroje a toky
Názov: podzemná voda - časť predkvartérneho útvaru podzemných vôd SK2001000P
Následky: - došlo lokálne k environmentálnej škode na podzemnej vode - na časti predkvartérneho útvaru podzemných vôd SK2001000P, t. j. k merateľnej nepriaznivej zmene chemického kvalitatívneho stavu prírodného zdroja, najmä v oblasti skládky a východne od skládky (smerom na obec Dolné Trhovište), - pôdy a horninové prostredie sa nejavia vplyvom skládky významnejšie znečistené, najhoršie výsledky z pohľadu kontaminácie boli v 2 vzorkách povrchových pevných splachov, v ktorých koncentrácie viacerých stopových prvkov (As, Cu, Cd, Pb, Zn) a C10-C40 prekročili ID (indikačné) alebo IT (intervenčné) kritériá v zmysle smernice MŽP SR č.1/2015-7 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia, - je preukázané environmentálne riziko šírením znečistenia podzemnou vodou z analýzy rizika - pre chloridy, TOC a pesticídy (najmä prometrín, terbutrín, atrazín, desetylatrazín), - existuje riziko šírenia sa znečistenia povrchovou vodou (občasný tok) najmä zo znečisťujúcich látok v priesakových kvapalinách a drenážnych vodách zo skládky, ktorých časť uniká z areálu skládky (pre ukazovatele: chloridy, fluoridy, B, amónne ióny, As, Sb, TOC, fenolový index, 2,4,5-trichlórfenol, prometrín, terbutrín, propikonazol), - bolo potvrdené zdravotné riziko pre trvalých dospelých zamestnancov v areáli skládky, ako aj pre dospelých pracovníkov dočasne pracujúcich v areáli skládky, najmä karcinogénne riziko pre arzén (As) – následkom náhodnej ingescie kontaminovanej vody a dermálneho kontaktu so znečistenou vodou a nekarcinogénne riziko pre olovo (Pb) - z náhodnej ingescie zeminy. Zdroj: Záverečná správa, Geologický prieskum ŽP skládky odpadov na lokalite Hlohovec – Vlčie hory, ŠGÚDŠ Bratislava, 2020
Rozsah: viac ako 140 000 m2
- Zasiahnuté pôdy
Názov: poľnohospodárska pôda
Následky: - existuje riziko ďalšieho šírenia kontaminácie pôdy a možnosť ohrozenia potravinového reťazca, čo vyplýva z podkladov a záverečnej správy ŠGÚDŠ a z hodnotiacej správy na hodnotenie vplyvov na verejné zdravie vypracovanej podľa zákona NR SR č. 355/2007 Z. z . o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a v súlade s vyhláškou MZ SR č . 233/2014 o podrobnostiach hodnotenia vplyvov na verejné zdravie pre skládku odpadov na lokalite Hlohovec – Vlčie hory
Rozsah: neidentifikovaný

Opatrenia:

Druh opatrenia:
Preventívne opatrenia
Výsledok:
nezabránilo sa vzniku EŠ (D
Popis:
ULOŽENÉ PREVENTÍVNE OPATRENIA: 1. Zabezpečiť recirkuláciu priesakových kvapalín na 2. etapu „Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Vlčie hory“ (ďalej len „skládka komunálnych odpadov“), ktorá je zabezpečená tesniacimi prvkami a v prípade potreby zabezpečiť odvážanie priesakových kvapalín do oprávnenej čistiarne odpadových vôd. Termín: bezodkladne 2. Vykonať technické opatrenia na zastavenie vytekania znečisťujúcich látok z výpustného objektu trojuholníkového tvaru na východnej strane areálu v blízkosti plota. Termín: bezodkladne 3. Prijať a vykonať všetky uskutočniteľné kroky na zabránenie šírenia zistených znečisťujúcich látok do okolia, odstránenie alebo iné pôsobenia škodlivých faktorov s cieľom obmedziť alebo predísť ďalším environmentálnym škodám a nepriaznivým účinkom na zdravie. Termín: bezodkladne 4. Vykonať monitoring podzemných vôd z existujúcich monitorovacích vrtov. Termín: do 31. januára 2019 5. Vykonať analýzu rizík nepriaznivých účinkov znečistenia pôdy na zdravie podľa § 10 ods. 1 až 3 zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd odborne spôsobilou osobou a navrhnúť nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody na pôde podľa § 10 ods. 4 zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd. Termín: do 31. marca 2019 6. Vykonať kontrolu tesniacich systémov existujúcich skládok odpadov v celom areáli, s cieľom preveriť ich funkčnosť, v prípade nefunkčnosti vykonať nápravu. Termín: do 31. marca 2019 7. Vykonať podrobný geologický prieskum životného prostredia a analýzu rizika znečisteného územia so zameraním na znečistenie podzemnej vody na skládke a v jej okolí – v prípade zistenia rizík navrhnúť opatrenia na nápravu. Termín: do 31. marca 2019 8. Preukázať OÚ Hlohovec splnenie preventívnych opatrení uvedených v bode 1 až 7 do 5 dní od ukončenia realizácie jednotlivých opatrení uvedených v bode 1 až 7 vo výroku tohto rozhodnutia
Náklady:
d - Zo štátneho rozpočtu
Vynaložené financie:
Poznámka:
Prevádzkovateľ preventívne opatrenia nevykonal, koná štát v zastúpení OÚ Hlohovec
Prílohy:
Žiadne prílohy.

Správne konania v zmysle zákona č. 359/2007 Z.z.:

Úrad:
Okresný úrad Hlohovec z vlastného podnetu dňa 20. júna 2018 verejnou vyhláškou otvoril konanie o uložení povinnosti vykonať preventívne opatrenia.
Začiatok:
20.06.2018
Koniec:
31.12.2018
Výsledok:
V správnom konaní bolo prevádzkovateľovi (pôvodcovi) uložené vykonať preventívne opatrenia.
Prílohy:
Žiadne prílohy.

Súdne konania:

Sud:
Krajský súd v Trnave
Začiatok:
03.11.2021
Predmet:
Preskúmanie zákonnosti rozhodnutia OÚ Trnava odboru opravných prostriedkov zo dňa 02.05.2019 o právnom nástupcovi a vykonaní uložených opatrení
Výsledok:
Súd zamietol žalobu spol. COMETAR s.r.o
Typ:
Súd potvrdil rozhodnutie OÚ TT, ktorým bola prevádzkovateľovi uložená povinnosť vykonať preventívne opatrenia
Prílohy:
Žiadne prílohy.

Prílohy:

1 -