Preskočiť na hlavný obsah

PaNEŠ

Informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd.

Pomocník

Register (BHEŠ)

Všeobecné informácie.

Druh:
Hrozba
Názov:
Nelegálna skládka v k. ú. Farná, obec Ivanka pri Dunaji a v k. ú. Trnávka, mesto Bratislava - Ružinov
Dátum vzniku:
01. 01. 2019
Dátum zistenia:
31. 01. 2020
Zasiahnuté lokality:
Slovensko, Bratislavský, Senec, Ivanka pri Dunaji, Lokalita: Farná.
Slovensko, Bratislavský, Bratislava II, Bratislava - Ružinov, Lokalita: Trnávka.
Pravdepodobní pôvodcovia:
ABASK RECYCLING s. r. o. Košice (v konkurze), Trieda KVP 1, Košice – mestská časť Sídlisko KVP, 040 23 Košice,
,
3811 - Zber iného ako nebezpečného odpadu,
Príčina:
-zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním odpadov s výnimkou aplikácie čistiarenského kalu do pôdy, ktoré vyžadujú súhlas alebo registráciu podľa osobitného predpisu.
Opis príčin:
vznik nelegálnej skládky z neoprávneného nakladania s odpadmi a nebezpečnými odpadmi s negatívnym vplyvom na kvalitu podzemnej vody v lokalite areálu činnosti spoločnosti Abask Recycling, s.r.o.
Následky:
- Zasiahnuté vodné zdroje a toky
Názov: podzemná voda
Následky: Podzemná voda je preukázateľne negatívne ovplyvnená. Rozsah znečistenia na lokalite je veľký a je zaznamenaný nárast v smere prúdenia podzemných vôd k Malému Dunaju a na Žitný ostrov. Celkový počet látok, ktoré spôsobujú znečistenie sa blíži k číslu 100, pričom hlavné zastúpenie majú nebezpečné a škodlivé látky ako polyaromatické uhľovodíky (PAU), rôzne pesticídy, perflurované zlúčeniny a akryláty. To predstavuje vysoké riziko ohrozenia kvality vody pre zdroje podzemnej vody využívané pre pitné účely, alebo pre závlahy v rámci poľnohospodárskej rastlinnej výroby v danej oblasti. V prípade ovplyvnenia povrchových vôd v Šurskom kanáli a Malom Dunaji, môže toto znečistenie spôsobiť otravu riečnej fauny.
Rozsah: neidentifikovaný

Opatrenia:

Druh opatrenia:
Preventívne opatrenia
Výsledok:
Vyberte možnosť
Popis:
1. S okamžitou platnosťou zastaviť navážanie odpadu a ďalšie nepovolené – neodborné nakladanie s odpadom, ktoré by mohlo mať zvýšený negatívny vplyv na kvalitu podzemných vôd. Termín: bezodkladne 2. Vypracovať podrobný geologický prieskum životného prostredia s analýzou rizika prostredníctvom organizácie s oprávnením na vykonávanie geologických prác v zmysle zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach oprávnenou organizáciou. Termín : bezodkladne 3. Vypracovať projekt monitoringu podzemných vôd odborne spôsobilou organizáciou. Termín : bezodkladne 4. Vypracovať rizikovú analýzu na vode podľa § 39 ods. 3 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. vodný zákon znení neskorších predpisov, ak sa zistí riziko ohrozenia stavu vôd a stúpajúce trendy znečisťujúcich látok v podzemných vodách a vykonať opatrenia na zvrátenie stúpajúcich trendov koncentrácie znečisťujúcich látok podzemných vôd a opatrenia na nápravu, ak sa rizikovou analýzou preukáže riziko ohrozenia ľudského zdravia alebo životného prostredia. Termín : bezodkladne 5. Vypracovať havarijný plán v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku do podzemných vôd počas odstraňovania uskladňovaného odpadu a predložiť ho Inšpekcii životného prostredia na schválenie s vyjadrením orgánu štátnej vodnej správy. Termín : bezodkladne 6. Vykonať opatrenie na zamedzenie voľného šírenia azbestových vlákien, napr. vplyvom vetra po odkonzultovaní s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktorý vykonáva expertízu na prítomnosť azbestu vo vzduchu. Termín: bezodkladne 7. Vykonať analýzu rizík nepriaznivých účinkov znečistenia pôdy na zdravie podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov odborne spôsobilou osobou v súlade s § 9 zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Termín: bezodkladne 8. Odstrániť skládku odpadov a zabezpečiť jeho odovzdanie osobe oprávnenej nakladať s ním podľa zákona o odpadoch. Termín: po vykonaní opatrení v bode 1 až 7
Náklady:
Vyberte možnosť
Vynaložené financie:
Poznámka:
Prílohy:
Žiadne prílohy.

Správne konania v zmysle zákona č. 359/2007 Z.z.:

Úrad:
OÚ Odbor starostlivosti o ŽP Senec
Začiatok:
16.06.2020
Prílohy:
1 - OÚ OSŽP Senec _Rozhodnutie o uložení preventívnych opatrení

Súdne konania:

Žiadne súdne konania.

Prílohy:

Žiadne prílohy.