Preskočiť na hlavný obsah

PaNEŠ

Informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd.

Pomocník

Register (BHEŠ)

Všeobecné informácie.

Druh:
Hrozba
Názov:
Nelegálna skládka v k. ú. Farná, obec Ivanka pri Dunaji a v k. ú. Trnávka, mesto Bratislava - Ružinov
Dátum vzniku:
01. 01. 2019
Dátum zistenia:
31. 01. 2020
Zasiahnuté lokality:
Slovensko, Bratislavský, Senec, Ivanka pri Dunaji, Lokalita: Farná.
Slovensko, Bratislavský, Bratislava II, Bratislava - Ružinov, Lokalita: Trnávka.
Pravdepodobní pôvodcovia:
ABASK RECYCLING s. r. o. Košice (v konkurze), Trieda KVP 1, Košice – mestská časť Sídlisko KVP, 040 23 Košice (správca konkurznej podstaty: Ing. Dagmar Prividi, PhD., so sídlom Hlavná 25, 040 01 Košice),
Roman Múčka, konateľ, Svätoplukova 2666/2, Pezinok 902 01,
3811 - Zber iného ako nebezpečného odpadu,
Príčina:
-zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním odpadov s výnimkou aplikácie čistiarenského kalu do pôdy, ktoré vyžadujú súhlas alebo registráciu podľa osobitného predpisu.
Opis príčin:
vznik nelegálnej skládky z neoprávneného nakladania s odpadmi a nebezpečnými odpadmi s negatívnym vplyvom na kvalitu podzemnej vody v lokalite areálu činnosti spoločnosti Abask Recycling, s.r.o.
Následky:
- Zasiahnuté vodné zdroje a toky
Názov: podzemná voda
Následky: Podzemná voda je preukázateľne negatívne ovplyvnená. Rozsah znečistenia na lokalite je veľký a je zaznamenaný nárast v smere prúdenia podzemných vôd k Malému Dunaju a na Žitný ostrov. Celkový počet látok, ktoré spôsobujú znečistenie sa blíži k číslu 100, pričom hlavné zastúpenie majú nebezpečné a škodlivé látky ako polyaromatické uhľovodíky (PAU), rôzne pesticídy, perflurované zlúčeniny a akryláty. To predstavuje vysoké riziko ohrozenia kvality vody pre zdroje podzemnej vody využívané pre pitné účely, alebo pre závlahy v rámci poľnohospodárskej rastlinnej výroby v danej oblasti. V prípade ovplyvnenia povrchových vôd v Šurskom kanáli a Malom Dunaji, môže toto znečistenie spôsobiť otravu riečnej fauny.
Rozsah: neidentifikovaný

Opatrenia:

Žiadne opatrenia.

Správne konania v zmysle zákona č. 359/2007 Z.z.:

Úrad:
OÚ Odbor starostlivosti o ŽP Senec
Začiatok:
16.06.2020
Prílohy:
1 - OÚ OSŽP Senec _Rozhodnutie o uložení preventívnych opatrení

Súdne konania:

Žiadne súdne konania.

Prílohy:

Žiadne prílohy.