PaNEŠ

Informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd.

Podnety environmentálnych škôd a hrozieb

Podnet môže byť podaný verejnosťou len vo vybraných prípadoch veľmi závažného znečistenia a poškodenia ŽP týkajúceho sa vôd, pôd, druhov a biotopov eu. významu (Natura 2000). Formulár slúži na nahlásenie takýchto prípadov spôsobených prevádzkovateľmi pri (čo je podľa zákona rozhodujúce) a v prípadoch poškodenia druhov a biotopov eu. významu (Natura 2000) aj pri vykonávaní akejkoľvek inej činnosti len zavineným konaním prevádzkovateľov.

Názov Okres Obec Lokalita Opis udalosti Vznik Stav Výsledok
Prešetrenie znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy Detva Detva intravilán obce Detva 04.06.2017 U N
Žiadosť o pomoc, radu pri riešení likvidácie environmentálnej záťaže Prešov Bzenov pozemky bývalého JRD Bzenov 19.04.2018 U N
Stav podnetu:
P - podnet v posudzovaní
U - podnet ukončený
Výsledok:
N - nerelevantný podnet
0 - nepotvrdená EŠ, BHEŠ
X - potvrdená EŠ, BHEŠ

Informácia o škode.

Pravdepodobní pôvodcovia:

Odosielateľ:

Komu je adresovaný podnet (úrad):

Prílohy