Preskočiť na hlavný obsah

PaNEŠ

Informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd.

Pomocník

Informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd

Informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd zabezpečuje zhromažďovanie údajov a poskytovanie informácií za oblasť environmentálnych škôd, najmä údaje o dátume a mieste vzniku environmentálnej škody, rozsahu poškodenia prírodných zdrojov, o zodpovednom prevádzkovateľovi, o vykonaných opatreniach a finančných nákladoch, prípadne o súdnych konaniach s tým spojených.

Údaje do registra environmentálnych škôd je možné zapísať prostredníctvom formulárov Podnetu on-line (verejnosť) a Oznámenia on-line. Oznámenie môže podať len na to oprávnená osoba (vlastník, správca, nájomca nehnuteľnosti, prevádzkovateľ – právnická osoba, fyzická osoba, alebo mimovládna organizácia, ktorých práva alebo záujmy môžu byť environmentálnou škodou dotknuté), prípadne príslušný úrad (Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredia / Slovenská inšpekcia životného prostredia).

Obsah registra environmentálnych škôd bude tvorený z podnetov a oznámení. A to len rozhodnutím potvrdených prípadov environmentálnej škody, resp. bezprostrednej hrozby environmentálnej škody príslušnými úradmi (Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie/ Slovenská inšpekcia životného prostredia / Ministerstvo životného prostredia SR).

Rozhodovací kľúč pre konanie podľa zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov. Ak existuje významné znečistenie/poškodenie alebo riziko poškodenia životného prostredia - na vode, na pôde, na druhoch a biotopoch eu. významu, alebo ak máte dôvodné podozrenie alebo zistené fakty o takejto udalosti - použite tento rozhodovací kľúč. Výsledok rozhodovacieho kľúča sa zobrazí vo výroku až po vyplnení všetkých odpovedí.


Bolo znečistenie/poškodenie spôsobené činnosťou prevádzkovateľa?
Má udalosť závažný charakter, ktorý vedie ku vzniku bezprostrednej hrozby env. škody (BHEŠ) alebo ku vzniku environmentálnej škody (EŠ)?
Nastala táto udalosť po 1. 9. 2007 – od účinnosti zákona č. 359/2007 Z. z. ?
Bola činnosť prevádzkovateľa-pôvodcu škody ukončená pred 1. 9. 2007 (pred účinnosťou zákona), aj keď sa poškodenie spôsobené jeho činnosťou prejavilo po 1. 9. 2007 ?
Uplatňuje sa jedna z ďalších výnimiek, tzn. env. škoda ako dôsledok: obrany štátu, vojny, vojnového stavu činnosti s jadrovým rizikom, splnenia príkazu záchranných a bezpečnostných zložiek alebo pôsobenia prírodného javu výnimočnej, neovplyvniteľnej a neodvrátiteľnej povahy ?
Je pracovná činnosť prevádzkovateľa uvedená v §1 ods.2 písm. a) až m) zákona č. 359/2007 Z. z. ?
Existuje environmentálna škoda alebo hrozba env. škody na chránených druhoch a/alebo chránených biotopoch eu. významu v sústave i mimo sústavy Natura 2000, ktorú spôsobil prevádzkovateľ akoukoľvek inou pracovnou činnosťou alebo činnosťou uvedenou v §1 ods.2 písm. a) až m) zákona č. 359/2007 Z. z. ?
Bolo príčinou poškodenia, resp. zničenia chránených druhov a/alebo chránených biotopov eu. významu chybné konanie, opomenutie alebo nedbanlivosť, t. j. zavinené konanie prevádzkovateľa akoukoľvek inou pracovnou činnosťou ?