INFORMAČNÝ SYSTÉM PREVENCIE A NÁPRAVY ENVIRONMENTÁLNYCH ŠKÔD


Informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd zabezpečuje zhromažďovanie údajov a poskytovanie informácií za oblasť environmentálnych škôd, najmä údaje o dátume a mieste vzniku environmentálnej škody, rozsahu poškodenia prírodných zdrojov, o zodpovednom prevádzkovateľovi, o vykonaných opatreniach a finančných nákladoch, prípadne o súdnych konaniach s tým spojených.


Údaje do registra environmentálnych škôd je možné zapísať prostredníctvom formulárov Podnetu on-line (verejnosť) a Oznámenia on-line. Oznámenie môže podať len na to oprávnená osoba (vlastník, správca, nájomca nehnuteľnosti, prevádzkovateľ – právnická osoba, fyzická osoba, alebo mimovládna organizácia, ktorých práva alebo záujmy môžu byť environmentálnou škodou dotknuté), prípadne príslušný úrad (Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredia / Slovenská inšpekcia životného prostredia).


Obsah registra environmentálnych škôd bude tvorený z podnetov a oznámení. A to len rozhodnutím potvrdených prípadov environmentálnej škody, resp. bezprostrednej hrozby environmentálnej škody príslušnými úradmi (Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie/ Slovenská inšpekcia životného prostredia / Ministerstvo životného prostredia SR).


Rozhodovací kľúč pre konanie podľa zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a zmene a doplnení a v znení neskorších predpisov


Existuje nejaké poškodenie alebo riziko poškodenia životného prostredia (voda, pôda, druhy a biotopy eu. významu) ?
Bolo toto spôsobené činnosťou prevádzkovateľa ?
Existujú rozumné dôvody domnievať sa, že udalosť predstavuje bezprostrednú hrozbu
env. škody (BHEŠ) alebo environmentálnu škodu (EŠ), ktorá je závažného charakteru ?
Nastala táto udalosť pred účinnosťou zákona (1. 9. 2007) ?
Prejavilo sa poškodenie po 1.9.2007 spôsobené činnosťou prevádzkovateľa,
ale jeho činnosť bola ukončená pred týmto dátumom (pred účinnosťou zákona) ?
Uplatňuje sa jedna z ďalších výnimiek ?
Je pracovná činnosť prevádzkovateľa uvedená v §1 ods.2 zákona č. 359/2007 ?
Bolo príčinou poškodenia chybné konanie alebo nedbanlivosť prevádzkovateľa ?
Existuje env. škoda alebo hrozba env. škody na chránených druhoch
alebo chr. biotopoch eu. významu v sieti N2000 i mimo siete ?