REGISTER ENVIRONMENTÁLNYCH ŠKÔD

Register environmentálnych škôd obsahuje informácie o vzniknutej environmentálnej škode (EŠ), podrobné údaje o type škody, o dátume jej vzniku a zistenia, o mieste a rozsahu EŠ. Zverejňuje údaje o zodpovednom prevádzkovateľovi, ktorý environmentálnu škodu na vybraných prírodných zdrojoch (voda, pôda, druhy a biotopy eu. významu) spôsobil a ktorú je povinný prostredníctvom preventívnych a nápravných opatrení zmierniť a napraviť. Sprístupňuje údaje o realizovaných opatreniach, o nákladoch vynaložených na prevenciu a nápravu EŠ, o výsledku nápravy a o súdnych konaniach vedených v súvislosti s environmentálnymi škodami.

Evidencia prípadov environmentálnej škody

Doposiaľ SR neeviduje žiadny prípad environmentálnej škody podľa zákona č. 359/2007 Z.z.. Pokiaľ také prípady v budúcnosti nastanú, budú na tejto stránke vždy zverejnené. V SR sú registrované prípady bezprostrednej hrozby environmentálnej škody.