REGISTER ENVIRONMENTÁLNYCH ŠKÔD A BEZPROSTREDNÝCH HROZIEB

Register environmentálnych škôd obsahuje informácie o vzniknutej environmentálnej škode (EŠ) alebo jej bezprostrednej hrozbe EŠ (BHEŠ), podrobné údaje o type škody, o dátume jej vzniku a zistení, o mieste a rozsahu EŠ. Zverejňuje údaje o zodpovednom prevádzkovateľovi , ktorý environmentálnu škodu na vybraných prírodných zdrojoch (voda, pôda, druhy a biotopy EÚ významu) spôsobil a ktorú je povinný prostredníctvom preventívnych a nápravných opatrení zmierniť a napraviť. Sprístupňuje údaje o realizovaných opatreniach, o nákladoch vynaložených na prevenciu a nápravu EŠ, o výsledku nápravy a o súdnych konaniach vedených v súvislosti s environmentálnymi škodami.

Evidencia prípadov environmentálnych škôd

Doposiaľ SR neeviduje žiadny prípad environmentálnej škody podľa zákona č. 359/2007 Z.z.. Pokiaľ také prípady v budúcnosti nastanú, budú na tejto stránke vždy zverejnené. V SR sú registrované prípady bezprostrednej hrozby environmentálnej škody.


Evid. čísloDruhNázovObecOkres 
012014/BHEŠBezprostredná hrozba EŠ (nie je prípad env. škody)BHEŠ Dolné SalibyDolné SalibyGalanta
022014/BHEŠBezprostredná hrozba EŠ (nie je prípad env. škody)BHEŠ ZelenečZelenečTrnava