PODNETY ENVIRONMENTÁLNYCH ŠKÔD A HROZIEB

Podnet môže byť podaný verejnosťou len vo vybraných prípadoch veľmi závažného znečistenia a poškodenia ŽP týkajúceho sa vôd, pôd, druhov a biotopov eu. významu (Natura 2000). Formulár slúži na nahlásenie takýchto prípadov spôsobených prevádzkovateľmi pri vykonávaní vybraných povolených činností (čo je podľa zákona rozhodujúce) a v prípadoch poškodenia druhov a biotopov eu. významu (Natura 2000) aj pri vykonávaní akejkoľvek inej činnosti len zavineným konaním prevádzkovateľov.


 
        Prehľad podnetov podaných v SR                               
Stav podnetu: P - podnet v posudzovaní
U - podnet ukončený
Výsledok: N - nerelevantný podnet
R - relevantný podnet
Názov podnetuŠtátObecLokalitaOpis udalostiDátum vzniku EŠDátum podaniaStav podnetuVýsledok
Prešetrenie znečisťo... SKDetva intravilán obce Detv... Sťažovateľ podal pod... 04.06.2017 06.09.2017 UN
Žiadosť o pomoc, rad... SKBzenov pozemky bývalého JRD... Sťažovateľ podal pod... 30.11.2017 19.04.2018 UN
Vytekajúca hnojovka ... SKDekýš hosp. dvory Dekýš, I... Pri voľnom skladovan...  10.06.2020 P 
Podanie podnetu oznamujúceho vznik environmentálnej škody a hrozby
Zákon NR SR č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd
Poškodené prírodné zdroje:


Miesto poškodenia:
Štát
Kraj  
Okres  
Obec  
Názov lokality:
 
Názov podnetu (udalosť, miesto)
 
Dátumy:
Vznik udalosti
   
Podanie podnetu
 
 
Opis udalosti, príčiny, následky:
 
Pravdepodobný pôvodca (prevádzkovateľ)
 
Štát
Adresa (sídlo):
 
Kto podáva podnet (osoba, organizácia):
 
Adresa (sídlo):
 
E-mail:
   
 
Komu je adresovaný podnet (úrad):
 
Adresa (sídlo):
   

<-- Šifra