OZNÁMENIA ENVIRONMENTÁLNYCH ŠKÔD A HROZIEB

Oznámenie o vzniku environmentálnej škody, alebo o jej hrozbe môže do systému zaznamenať len na to oprávnená osoba. Táto sa prihlasuje svojou emailovou adresou a prideleným heslom. Správu oprávnených užívateľov zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia prostredníctvom tým poverených osôb.
Oprávnené osoby pre podanie oznámenia sú: vlastník, správca, nájomca nehnuteľnosti, prevádzkovateľ – právnická osoba, fyzická osoba, alebo mimovládna organizácia, ktorých práva alebo záujmy môžu byť environmentálnou škodou dotknuté, prípadne príslušný úrad (Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie / Slovenská inšpekcia životného prostredia).
Formulár slúži na nahlásenie takýchto prípadov spôsobených prevádzkovateľmi pri vykonávaní vybraných povolených činností (čo je podľa zákona rozhodujúce) a v prípadoch poškodenia druhov a biotopov eu. významu (Natura 2000) aj pri vykonávaní akejkoľvek inej činnosti len zavineným konaním prevádzkovateľov.

 
 
 
 
 Prehľad oznámení: 
Stav oznámenia :
P - oznámenie prijaté
N - oznámenie prijaté - nerelevantné
R - oznámenie prijaté - relevantné
OP - oznámenie sa posudzuje
0 - oznámenie ukončené - nepotvrdená EŠ, BHEŠ
X - oznámenie ukončené - potvrdená EŠ, BHEŠ
         
Názov oznámeniaŠtátObecLokalitaOpis udalostiDátum vznikuDátum podaniaStav
Prevrátenie kamióna SK 503746-Dolné Saliby cesta II.triedy č.56... V k. ú. Dolné Saliby... 12.03.2014 27.03.2014 X
ČOV Zeleneč SK 507776-Zeleneč, 507296-Majcichov, 503789-Hoste Pri vykonávaní údržb... 03.04.2014 07.04.2014 X
Prevádzka Vodného di... SK 502987-Želiezovce v dôsledku prevádzky... 01.06.2017 14.08.2017 P
Skládka, Vlčie Hory,... SK 507032-Hlohovec Vlčie Hory Kontaminácia vody a ... 09.11.2018 09.11.2018 P
Úhyn rýb, lastúrniko... SK 501310-Patince ,555827-Virt ,501239-Marcelová ,501... Patinský kanál (Žita... splachom pesticídov ... 16.06.2019 20.06.2019 P
Úhyn rýb - Hron (MV... SK 508900-Polomka ,508462-Beňuš Hron - MVE Polomka Únik sedimentačných ... 27.07.2019 16.08.2019 P
Hromadný úhyn rýb – ... SK 503011-Nové Zámky Komočský most Zaznamenaných 1006 k... 27.07.2019 16.08.2019 P
Podanie oznámenia o vzniku environmentálnej škody
(viď. § 5 ods.1 písm.a) Zákona NR SR č. 359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd)

Pre vkladanie záznamov musíte byť prihlásený